Snake venom poisoning in Greece. Experiences with 147 cases

TitleSnake venom poisoning in Greece. Experiences with 147 cases
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsFrangides, CY, Koulouras, V, Kouni, SN, Tzortzatos, GV, Nikolaou, A, Pneumaticos, J, Pierrakeas, CJ, Niarchos, C, Kounis, NG, Koutsojannis, CM
JournalEuropean journal of internal medicine
Volume17
Pagination24–27